No random things

Nikolay Vasilev from Generali Insurance AD
My story at Generali began at the end of 2009. I was hired to streamline one of the offices that only developed life insurance. I've managed to build it up almost from scratch and make it a flagship in its sector. When everything was in place, I handed over the teams and the business to a colleague who has her own office in the company.

During this time, I carefully observed how the administration worked, the relations between the different departments, the treatment of customers and agents. And that is what made me decide to stay with Generali. Because my real strength is as an agent.

It took me a while to build up my client portfolio, and now I dare say I am one of the company's leading agents. Since 2011, I have consistently been the best agent in health insurance - in terms of premium income and service. I am currently a General Agent and a member of the Generali ACEER VIP Club.

What convinced me and kept me at Generali for more than 10 years?
First of all, the attitude towards customers! Because if my customers are not happy, my path in this business will be very short. The company really tries to make customers happy and, as a result, partners for life. And I work with the most fickle customers on the market! J Some of them and I have been together for more than 10 years, since I joined Generali.

I was also impressed by the treatment of the agents. For the management, the agents are the heart of the company. You can see it in the attitude, in the conditions we are given, in the support we are given in signing and servicing contracts. But you have to feel it, it is difficult to explain.
I, myself, in the person of Generali found my lost family!

Няма случайни неща

Историята ми в Дженерали започна в края на 2009-та година. Бях нает да стегна един от офисите, които развиваха само животозастраховане. Успях да го изградя почти на ново и да го направя водещ в тази бизнес линия. Когато всичко беше подредено, оставих екипите и бизнеса на колежка, която има собствен офис в Компанията.

През това време внимателно наблюдавах как работи администрацията, връзките между различните отдели, отношението към клиентите и агентите. И точно това натежа при избора ми да остана да работя в Дженерали. Защото моята истинска сила е като агент.

Отне ми известно време, докато изградя порфолиото си от клиенти и в момента смея да твърдя, че съм един от водещите агенти на Компанията. От 2011-та година неизменно съм най-добрия агент в здравното застраховане – кота премиен приход и като начин на обслужване. В момента съм със статут на главен агент и член на Generali  ACEER VIP Club.

Какво ме убеди и задържа повече от 10 години в Дженерали?
Преди всичко отношението към клиентите! Защото, ако клиентите ми не са доволни,  пътят ми в този бизнес ще е много кратък. Компанията наистина се старае да направи клиентите доволни и като следствие на това – партньори за цял живот. А аз работя с най-капризните клиенти на пазара! J С някои от  тях сме заедно повече от 10 години, т.е. откакто съм в Дженерали.

Впечатли ме и отношението към агентите. За мениджмънта, агентите са сърцето на Компанията. И това си личи от отношението, от условията, които ни се предоставят, от подкрепата, която ни се оказва при сключване и обслужването на договорите. Но човек трябва да го усети, трудно е да се преразкаже. J
Лично аз, в лицето на Дженерали намерих изгубеното си семейство!