Recipe for a long-term relationship

Marcela Nberiová from Generali Poistovna a.s.
I joined Generali in 1999, exactly the same year as I got married. I am proud to say that Generali is my second home, my "second marriage". J

You feel good and balanced in life when both your personal and professional lives work well together, and I am lucky enough to have both.

They say that you know a good and quality relationship when you stay in it not only in the good times, but also when you go through the more difficult times together. I have experienced the whole spectrum of emotions with Generali during this time - positive and negative moments, great experiences, challenging projects, surprises, difficult moments during mergers or management changes. Despite everything, our relationship is still going strong and has been for over 22 years. What is the recipe for such a long-lasting relationship, you ask? I can confirm that the chemistry has to be right, the spark and the energy have to be there. But the indispensable ingredient of such a long-term relationship is above all the people and what we, the employees of Generali, create together, which is our culture.

The breakthrough year 2020 has confirmed to me that people and my colleagues are the cement that holds my relationship with Generali very well together. The year 2020 will be remembered by all as a pandemic period, with many unknown challenges associated with it. The very department I work in has had a difficult mission during this difficult time. We had to ensure the maximum safety of all colleagues - hygiene equipment, disinfectants, a safe working environment in our premises at headquarters as well as in the regions, and all this in conditions where decisions changed from day to day, the situation was often unreadable and completely unpredictable.

It is said that in adversity you make a friend. And it was during this challenging period that I experienced some amazing moments that are forever etched in my memory:

 • At the beginning of the pandemic, when there was a shortage of protective drapes and other supplies, we urgently needed to buy drapes for colleagues who had to stay at work despite the pandemic. So I approached a few colleagues and within a day everything was arranged - one made her own cloth curtains at home, the other picked them up in the morning and brought them to work, and colleagues at headquarters were happy to accept and use them.

 • When my entire team, along with volunteers from other departments, packed hygiene kits for 1,500 colleagues all day.

 • When our colleague, who himself had overcome covid-19, suddenly turned into a personal courier, delivering hygiene packs by car across the country during a period of severe lockdown and emergency.

 • When another colleague came to work at night on more than one occasion to arrange with an outside company to disinfect the premises after a positive case was reported on that floor.

 • When a colleague asked us for help in buying medical supplies for the covidarium ward in a hospital in Bratislava, because they had already spent money on protective equipment. The management agreed without hesitation. Within a few days, my colleagues bought the supplies (rubber boots, socks, gloves, disinfectant, etc.) and personally drove them to the hospital. Other colleagues approached companies for sponsorship, and we were able to supply more departments than we had originally planned.

 • Or many other experiences where there was always a willingness to help, to advise, to cover for colleagues, to do extra things, to work overtime or even at night.


It is wonderful to see and experience first-hand the selfless help of people not only among colleagues in Generali, but also how Generali stands by clients and those who need it and do not have it easy in life.

It is wonderful to see that Generali supports such behaviour, is willing to invest time, energy and resources in such activities, and in this way stimulates a culture of humanity in each of us. A relationship like this will survive anything!

Recept na dlhodobý vzťah

Do Generali som nastúpila v roku 1999, presne v ten istý rok, ako som mala svadbu. S hrdosťou môžem povedať, že Generali je môj druhý domov, také moje „druhé manželstvo“. 

Človek sa v živote cíti dobre a vyrovnane vtedy, ak dobre funguje súkromný aj pracovný život súčasne a u mňa to, našťastie, platí v obidvoch prípadoch.

Hovorí sa, že dobrý a kvalitný vzťah spoznáte vtedy, keď v ňom zotrváte nielen v tých dobrých časoch, ale keď spolu prekonáte aj tie náročnejšie obdobia.  Ja som s Generali za ten čas zažila celé spektrum pocitov – pozitívne aj negatívne momenty, skvelé zážitky, náročné projekty, prekvapenia, ťažké chvíle pri fúziách alebo zmenách vedenia. Napriek všetkému náš vzťah stále trvá a je to už viac ako 22 rokov. Pýtate sa, aký je recept na takýto dlhodobý vzťah? Potvrdzujem, že chémia prosto musí fungovať  a chýbať nesmie ani iskra a energia. Nenahraditeľnou ingredienciou takéhoto dlhodobého vzťahu sú však najmä ľudia a to, čo my, zamestnanci Generali, spolu tvoríme a tým je naša kultúra.

Prelomový rok 2020 mi potvrdil, že ľudia a moji kolegovia sú tmelom, ktorý drží môj vzťah s Generali veľmi dobre pokope. Rok 2020 si budeme všetci pamäť ako obdobie pandémie, s ktorým sa spájalo veľa neznámych výziev. Práve odbor, na ktorom pracujem, mal v tomto neľahkom období ťažkú misiu. Museli sme zabezpečiť maximálne bezpečie všetkých kolegov – hygienické pomôcky, dezinfekčné prostriedky, bezpečné pracovné prostredie v našich priestoroch na centrále, ako aj v regiónoch a to všetko v podmienkach, keď sa rozhodnutia menili zo dňa na deň, situácia bola často nečitateľná a úplne nepredvídateľná.

Hovorí sa, že v núdzi spoznáš priateľa. A práve v tomto náročnom období som zažila úžasné momenty, ktoré sa mi navždy vryli do pamäti:


 • Keď na začiatku pandémie bol nedostatok ochranných rúšok ako aj iných pomôcok, potrebovali sme nevyhnutne zakúpiť rúška pre kolegov, ktorí museli ostať v práci aj napriek pandémii. Oslovila som teda niekoľko kolegýň a v priebehu jedného dňa bolo všetko vybavené – jedna ušila svojpomocne látkové rúška doma, druhá ich ráno vyzdvihla a doniesla do práce, a kolegovia ich na centrále s radosťou prijali a používali.

 • Keď celý môj tím spolu s dobrovoľníkmi z iných oddelení balil celý deň hygienické balíčky pre 1 500 kolegov.

 • Keď sa náš kolega, ktorý sám prekonal covid-19, zrazu zmenil na osobného kuriéra a rozvážal autom po celom Slovensku hygienické balíčky v  období tvrdého lockdownu a núdzového stavu.

 • Keď ďalší kolega prišiel neraz do práce v noci, aby zabezpečil s externou firmou dezinfekciu priestorov po ohlásení pozitívneho prípadu na danom poschodí.

 • Keď nás kolegyňa poprosila o pomoc s kúpou zdravotníckeho materiálu pre covid oddelenie v bratislavskej nemocnici, lebo sa im už minuli peniaze na ochranné pomôcky. Vedenie bez váhania súhlasilo. Kolegovia v priebehu pár dní nakúpili pomôcky (gumáky, ponožky, rukavice, dezinfekciu,...) a osobne ich odviezli do nemocnice. Ďalšie kolegyne oslovili spoločnosti pre sponzoring, a tak sa nám podarilo zásobiť nakoniec viac oddelení, ako sme pôvodne plánovali.

 • Alebo mnoho iných skúseností a zážitkov, pri ktorých bolo vždy cítiť ochotu pomôcť, poradiť, zaskočiť za kolegov, vybaviť nadštandardné veci, pracovať navyše alebo aj v noci.


Je úžasné vidieť a na vlastnej koži zažiť nezištnú pomoc ľudí nielen vzájomne medzi kolegami v Generali, ale aj to, ako Generali stojí pri klientoch a tých, ktorí to potrebujú a nemajú to v živote ľahké.

Je úžasné vidieť, že Generali podporuje takéto správanie, ochotne do takýchto aktivít investuje čas, energiu a zdroje, čím podnecuje v každom jednom z nás kultúru ľudskosti. Takýto vzťah jednoducho prežije všetko!