Ricetta per una relazione a lungo termine

Marcela Nberiová da Generali Poistovna a.s.
Sono entrata a far parte di Generali nel 1999, lo stesso anno del mio matrimonio. Sono orgoglioso di dire che le Generali sono la mia seconda casa, il mio "secondo matrimonio". J

Una persona si sente bene e in equilibrio nella vita se sia la vita privata che quella professionale funzionano bene insieme e fortunatamente per me è vero in entrambi i casi.

Si dice che si conosce una relazione buona e di qualità quando si rimane in essa non solo nei momenti belli, ma anche quando si attraversano i momenti più difficili insieme. Io e Generali abbiamo vissuto tutta una serie di emozioni in quel periodo: momenti positivi e negativi, grandi esperienze, progetti impegnativi, sorprese, momenti difficili in occasione di fusioni o cambiamenti di leadership. Nonostante tutto, il nostro rapporto è ancora in corso ed è durato più di 22 anni. Ti stai chiedendo qual è la ricetta per una relazione così a lungo termine? Confermo che la chimica deve semplicemente funzionare J e la scintilla e l'energia non devono mancare. Tuttavia, l'ingrediente indispensabile di una relazione di questo tipo a lungo termine sono soprattutto le persone e ciò che noi, dipendenti di Generali, creiamo insieme, ovvero la nostra cultura.

La svolta del 2020 mi ha confermato che le persone e i miei colleghi sono il collante che tiene ben salda la mia relazione con Generali. L'anno 2020 sarà ricordato da tutti come un periodo pandemico, con molte sfide sconosciute ad esso associate. Il dipartimento in cui lavoro ha avuto una missione difficile in questo periodo difficile. Dovevamo garantire la massima sicurezza di tutti i colleghi: attrezzature igieniche, disinfettanti, un ambiente di lavoro sicuro sia nella sede centrale che nelle regioni, e tutto questo in condizioni in cui le decisioni cambiavano di giorno in giorno, la situazione era spesso illeggibile e completamente imprevedibile.

Si dice che nel momento del bisogno si conosca un amico. Ed è stato durante questo periodo difficile che ho vissuto alcuni momenti straordinari che sono rimasti impressi per sempre nella mia memoria:

 • Quando all'inizio della pandemia c'era una carenza di teli protettivi e di altre forniture, avevamo un disperato bisogno di acquistare teli per i colleghi che dovevano rimanere al lavoro nonostante la pandemia. Così mi sono rivolta ad alcuni colleghi e nel giro di un giorno tutto è stato organizzato: una ha realizzato le proprie tende di stoffa a casa, l'altra le ha ritirate al mattino e le ha portate al lavoro, mentre i colleghi della sede centrale sono stati felici di accettarle e utilizzarle.

 • Quando il mio intero team, insieme a volontari di altri dipartimenti, ha confezionato per tutto il giorno kit igienici per 1.500 colleghi.

 • Quando il nostro collega, che aveva superato il covid-19, si è improvvisamente trasformato in un corriere personale, consegnando pacchi di igiene in auto in tutto il Paese durante un periodo di grave isolamento ed emergenza.

 • Quando un altro collega è venuto a lavorare di notte in più di un'occasione per organizzare con una società esterna la disinfezione dei locali dopo che era stato segnalato un caso positivo su quel piano.

 • Quando un collega ci ha chiesto aiuto per l'acquisto di materiale medico per il reparto di covidi in un ospedale di Bratislava, perché avevano già speso soldi per le attrezzature di protezione. La direzione ha accettato senza esitazione. Nel giro di pochi giorni, i miei colleghi hanno acquistato le forniture (stivali di gomma, calze, guanti, disinfettante...) e le hanno portate personalmente all'ospedale. Altri colleghi si sono rivolti alle aziende per ottenere una sponsorizzazione, e così siamo riusciti a rifornire più reparti di quelli che avevamo previsto inizialmente.

 • O tante altre esperienze e vissuti in cui c'è sempre stata la disponibilità ad aiutare, a consigliare, a coprire i colleghi, a fare cose in più, a lavorare ore in più o anche di notte.


È meraviglioso vedere e sperimentare in prima persona l'aiuto disinteressato delle persone non solo tra i colleghi di Generali, ma anche come Generali sia al fianco dei clienti e di chi ha bisogno e non ha vita facile.

È meraviglioso vedere che Generali sostiene questi comportamenti, investendo volentieri tempo, energie e risorse in queste attività, stimolando così in ognuno di noi una cultura dell'umanità. Una relazione di questo tipo sopravvive a tutto!

Recept na dlhodobý vzťah

Do Generali som nastúpila v roku 1999, presne v ten istý rok, ako som mala svadbu. S hrdosťou môžem povedať, že Generali je môj druhý domov, také moje „druhé manželstvo“. 

Človek sa v živote cíti dobre a vyrovnane vtedy, ak dobre funguje súkromný aj pracovný život súčasne a u mňa to, našťastie, platí v obidvoch prípadoch.

Hovorí sa, že dobrý a kvalitný vzťah spoznáte vtedy, keď v ňom zotrváte nielen v tých dobrých časoch, ale keď spolu prekonáte aj tie náročnejšie obdobia.  Ja som s Generali za ten čas zažila celé spektrum pocitov – pozitívne aj negatívne momenty, skvelé zážitky, náročné projekty, prekvapenia, ťažké chvíle pri fúziách alebo zmenách vedenia. Napriek všetkému náš vzťah stále trvá a je to už viac ako 22 rokov. Pýtate sa, aký je recept na takýto dlhodobý vzťah? Potvrdzujem, že chémia prosto musí fungovať  a chýbať nesmie ani iskra a energia. Nenahraditeľnou ingredienciou takéhoto dlhodobého vzťahu sú však najmä ľudia a to, čo my, zamestnanci Generali, spolu tvoríme a tým je naša kultúra.

Prelomový rok 2020 mi potvrdil, že ľudia a moji kolegovia sú tmelom, ktorý drží môj vzťah s Generali veľmi dobre pokope. Rok 2020 si budeme všetci pamäť ako obdobie pandémie, s ktorým sa spájalo veľa neznámych výziev. Práve odbor, na ktorom pracujem, mal v tomto neľahkom období ťažkú misiu. Museli sme zabezpečiť maximálne bezpečie všetkých kolegov – hygienické pomôcky, dezinfekčné prostriedky, bezpečné pracovné prostredie v našich priestoroch na centrále, ako aj v regiónoch a to všetko v podmienkach, keď sa rozhodnutia menili zo dňa na deň, situácia bola často nečitateľná a úplne nepredvídateľná.

Hovorí sa, že v núdzi spoznáš priateľa. A práve v tomto náročnom období som zažila úžasné momenty, ktoré sa mi navždy vryli do pamäti:


 • Keď na začiatku pandémie bol nedostatok ochranných rúšok ako aj iných pomôcok, potrebovali sme nevyhnutne zakúpiť rúška pre kolegov, ktorí museli ostať v práci aj napriek pandémii. Oslovila som teda niekoľko kolegýň a v priebehu jedného dňa bolo všetko vybavené – jedna ušila svojpomocne látkové rúška doma, druhá ich ráno vyzdvihla a doniesla do práce, a kolegovia ich na centrále s radosťou prijali a používali.

 • Keď celý môj tím spolu s dobrovoľníkmi z iných oddelení balil celý deň hygienické balíčky pre 1 500 kolegov.

 • Keď sa náš kolega, ktorý sám prekonal covid-19, zrazu zmenil na osobného kuriéra a rozvážal autom po celom Slovensku hygienické balíčky v  období tvrdého lockdownu a núdzového stavu.

 • Keď ďalší kolega prišiel neraz do práce v noci, aby zabezpečil s externou firmou dezinfekciu priestorov po ohlásení pozitívneho prípadu na danom poschodí.

 • Keď nás kolegyňa poprosila o pomoc s kúpou zdravotníckeho materiálu pre covid oddelenie v bratislavskej nemocnici, lebo sa im už minuli peniaze na ochranné pomôcky. Vedenie bez váhania súhlasilo. Kolegovia v priebehu pár dní nakúpili pomôcky (gumáky, ponožky, rukavice, dezinfekciu,...) a osobne ich odviezli do nemocnice. Ďalšie kolegyne oslovili spoločnosti pre sponzoring, a tak sa nám podarilo zásobiť nakoniec viac oddelení, ako sme pôvodne plánovali.

 • Alebo mnoho iných skúseností a zážitkov, pri ktorých bolo vždy cítiť ochotu pomôcť, poradiť, zaskočiť za kolegov, vybaviť nadštandardné veci, pracovať navyše alebo aj v noci.


Je úžasné vidieť a na vlastnej koži zažiť nezištnú pomoc ľudí nielen vzájomne medzi kolegami v Generali, ale aj to, ako Generali stojí pri klientoch a tých, ktorí to potrebujú a nemajú to v živote ľahké.

Je úžasné vidieť, že Generali podporuje takéto správanie, ochotne do takýchto aktivít investuje čas, energiu a zdroje, čím podnecuje v každom jednom z nás kultúru ľudskosti. Takýto vzťah jednoducho prežije všetko!