My almost 20 years in the insurance business

Ivana Jamborová from a.s.Generali Ceska pojistovna
My story started in 2002. In September of that year, my daughter started kindergarten and I joined the insurance company the same day. At that time I was not only nervous for myself, how I would cope with the new challenge at work after maternity leave, but also how my daughter would cope with the time at kindergarten. She cried a lot at first, so we both had a hard time. Eventually things calmed down and I was able to concentrate fully on my work. I joined the insurance company at a time of great change. Centralisation was taking place and the whole structure of the company was changing. There were many projects in different process areas. I was an assistant to a project manager who was implementing centralised payment processing in the company. Over time, the project became a line unit and I moved with my manager. New unions and departments were created and the work was very interesting and varied. But after a year I found out I was pregnant, so I took another three years' maternity leave. After that I was very happy to return to the company, this time to the Lean department, which worked on improving the efficiency of processes. That was interesting work too. But even more interesting for me was the challenge of becoming assistant to the Chief Economic Officer, who was responsible for facilities, controlling and central purchasing. It was a big department and I had the opportunity to meet a lot of interesting people who worked here. I really enjoyed the job. Eventually, my supervisor received an offer to become a member of the company's management and head up the entire customer service department, which included not only the commercial department, but also the call centre, liquidation and insurance management. You could say he was running almost half the company. He “took” me with him and I became an assistant to a member of the board. The job was incredibly interesting, but very demanding. I had to be flexible, friendly and at the same time be a "shadow" of my boss. My time was completely dictated by his busy schedule and timetable. I worked for my boss for more than 6 years and we managed to work together so well that the cooperation was excellent. Unfortunately, there was a turning point when the whole management of the company changed and my boss left to work in Slovakia. I was thinking about where to work, but the internal offer didn't come, so I took a job outside the company. I only lasted a couple of months. I was so familiar with my company and my colleagues that I gratefully accepted the offer of my former colleague, who had become CEO of the insurance administration and was looking for an assistant. She was so happy that I was back, back among "mine". I thought that I would like to move on from being an assistant in the company and try another job. My manager was very supportive. So I moved to the HR department, where I worked in the training department. But then another offer came to work in the payments department. A team that actually had a lot to do with where I started in 2002. The circle is complete. I really enjoy working in this team, I have great colleagues and superiors. I have a lot of respect for the people I work with. Many of them have become real friends over time. I felt this when I was in a very difficult situation in my personal life. My friends and colleagues stood by me and helped me a lot. I'm very grateful to them. I am happy to work in "my" insurance company, to have a job that I enjoy and to have great colleagues around me. I'm looking forward to the future. :)


Ivana Jamborova

Mých téměř 20 let v pojišťovně

Můj příběh začal v roce 2002. V září toho roku nastoupila moje dcerka do školky a já ve stejný den nastoupila do pojišťovny. Byla jsem tenkrát nervozní nejen za sebe, jak zvládnu po mateřské dovolené novou výzvu v práci, ale i jak dcerka zvládne pobyt ve školce. Z počátku hodně plakala, a tak jsme to obě měly těžké. Nakonec se vše uklidnilo a já se mohla plně soustředit na svou práci. Do pojišťovny jsem přišla v době velkých změn. Právě probíhala centralizace a celá struktura firmy se měnila. Vznikalo mnoho projektů v různých oblastech procesů. Já jsem byla asistentkou projektového manažera, který zaváděl ve firmě centrální zpracování plateb. Z projektu se postupem času stal liniový útvar a já přešla spolu se svým manažerem. Vznikaly nové odbory a referáty a práce to byla velmi zajímavá a proměnlivá. Po roce jsem ale zjistila, že jsem těhotná, a tak jsem na tři roky byla opět na mateřské dovolené. Po ní jsem ale velice ráda vrátila zpět do firmy, tentokrát do útvaru Lean, který pracoval na zlepšení efektivity procesů. I to byla zajímavá práce. Ještě zajímavější pro mě však byla výzva, přejít jako asistentka k vrchnímu řediteli ekonomického útvaru, který řídil facility, controling a centrální nákup. Tento útvar byl velký a já měla příležitost poznat spoustu zajímavých lidí, kteří zde pracovali. Práce mě velmi bavila. Postupem času můj nadřízený dostal nabídku stát se členem vedení společnosti a řídit celý klientský servis, který obsahoval nejen ekomonomický útvar, ale i call centrum, likvidaci i správu pojištění. Dalo by se říci, vedl téměř polovinu firmy. Mně si "vzal" s sebou, a tak jsem se stala asistentkou člena vedení. Tato práce byla neskutečně zajímavá,  i když hodně náročná. Musela jsem být neustále flexibilní, přívětivá a zároveň být takovou "clonou" pro svého šéfa. Můj čas se absolutně řídil jeho kalendářem a nabitým programem. Pro svého šéfa jsem pracovala více než 6 let a podařilo se nám vzájemně fungovat tak dobře, že spolupráce byla vynikající. Bohužel pak nastala zlomová chvíle, kdy se ve firmě změnilo celé vedení a můj šéf odešel pracovat na Slovensko. Řešila jsem, kam půjdu pracovat, ale interní nabídka nepřišla, proto jsem přijala práci mimo firmu. Vydržela jsem tam ale pouze pár měsíců. Stýkalo se mi tolik po mé firmě, po mých spolupracovnících, že jsem s vděkem přijala nabídku mého dřívějšího kolegy, který se mezitím stal vrchním ředitelem správy pojištění a hledal asistentku. Byla tak ráda, že jsem mohla být zpátky, opět mezi "svými".  Přemýšlela jsem, že bych se ráda ve firmě posunula z pozici asistentky a zkusila si i jinou práci. Můj nadřízený mě v tom velmi podpořil. A tak jsem přešla do útvaru HR, kde jsem pracovala v útvaru vzdělávání. Pak ale přišla další nabídka, přejít do útvaru platebního styku. Vlastně tým, který měl hodně společného s tím, kde jsem původně v roce 2002 začínala. Kruh se uzavřel. Práce v tomto týmu mě neskutečně baví, mám skvělé kolegy i nadřízené. Nesmírně si vážím lidí, se kterými pracuji. Mnozí z nich se postupem času stali mými skutečnými přáteli. To jsem pocítila ve chvíli, kdy jsem se v mém osobním životě octla ve velmi složité situaci. Moji přátelé-kolegové stáli při mě a moc mi pomohli. Jsem jim za to velmi vděčná. Jsem ráda, že jsem mohu pracovat v "mé" pojišťovně, mít práci, která mě baví, mít kolem sebe skvělé kolegy. Těším se na to, co mě ještě čeká. :)

Ivana Jamborová