My journey with Generali

Roman Juráš from Generali Ceska pojistovna
My journey with Generali started 25 years ago, and my first project was extremely exciting - setting up a Generali subsidiary in Slovakia. In today's language, I'd call it a start-up. I had the opportunity to build a team, create the structure of the insurance company and experience our first successes together. Being surrounded by great colleagues has always been a great motivation for me, giving me the desire to work on myself and develop. Once the company was up and running, we began to build our own distribution network and establish a strong position with our partners. We have created an exemplary bancassurance cooperation and, within the framework of the pension reform, one of the strongest and most profitable pension companies. And Generali has become a synonym for growth, innovation and digitalisation in Slovakia.

In 2019, another big challenge came - the opportunity to lead the Generali Group team in the Czech Republic. Together we have managed to create the number one in the Czech insurance market - Generali Česká pojišt'ovna. The professionalism, the challenges, the enthusiasm, but also the human approach make me happy in my daily work. Generali Česká pojišt'ovna is the leader of the entire insurance market - a privileged position that comes with great responsibility. And we are aware of it. We work hard every day to be the first to innovate and set trends, to be a reliable partner not only for our customers and employees, but also for the community in which we operate. We want to drive not only our business forward, but the market as a whole. Last year's "pandemic year" is proof of this. We significantly accelerated our innovation activities and managed to win the title of Insurance Company of the Year 2020 in the Czech Republic. Thanks to the Generali Group, we have a stable background and the opportunity to share experience and knowledge with each other and to be inspired. And that's what I really like about it.

Moje společná cesta s Generali

Moje společná cesta s Generali začala před 25 lety a hned můj první projekt byl mimořádně napínavý  – založit dceřinou společnost Generali na Slovensku. Dnešním jazykem bych to nazval start-upem. Měl jsem možnost vybudovat tým, vytvořit strukturu pojišťovny a zažívat naše první společné úspěchy. Být obklopen skvělými kolegy pro mě bylo vždy velkou motivací, dává mi to chuť na sobě pracovat a rozvíjet se. Po nastartování fungování společnosti jsme začali s budováním vlastní obchodní sítě a vytvořením silné pozice u našich partnerů. Stvořili jsme ukázkovou bankopojišťovací spolupráci a v rámci penzijní reformy jednu z nejsilnějších a nejprofitabilnějších penzijních společností. A Generali se stala synonymem růstu, inovací a digitalizace na Slovensku.

V roce 2019 přišla další velká výzva  – možnost vést tým skupiny Generali v České republice. Společně se nám podařilo vytvořit jedničku českého pojistného trhu – Generali Českou pojišťovnu. Profesionalita, výzvy, nadšení, ale také lidský přístup, to vše mi přináší radost z každodenní práce. Generali Česká pojišťovna je lídrem celého pojistného trhu – je to výsadní postavení, které s sebou nese velkou zodpovědnost. A toho jsme si vědomí. Každý den tak intenzivně pracujeme na tom, abychom jako první přicházeli s inovacemi a udávali trendy, abychom byli spolehlivým partnerem nejen pro naše klienty a zaměstnance, ale i pro komunitu, ve které působíme. Chceme posouvat kupředu nejen náš byznys, ale i celý trh. A minulý „pandemický rok“ je toho důkazem. Výrazně jsme zrychlili naše inovační aktivity a podařilo se nám získat titul Pojišťovna roku 2020 v České republice. Díky skupině Generali máme stabilní zázemí a možnost vzájemně sdílet zkušenosti a znalosti a čerpat inspiraci. A to mě na tom celém nesmírně baví.