Generali for me is a Company made of of people for people

Andrea Leskovská from Generali Poistovna a.s.
I've worked in insurance for most of my life, and it's an industry I'm passionate about. It's an industry that offers a unique opportunity to make a difference in the lives of our customers. We are there for them when they need it most and we make even the most challenging situations easier to manage. Working in an insurance company in 2021 is about solving the day-to-day challenges of how to be there for our customers anytime, anywhere, how to simplify their interactions with us, how to provide them with tailored solutions. In short, how to be their partner for life.

But to be a lifelong partner to our clients, we have to start at home. I am convinced that a lifelong partner is not only about our clients, but first and foremost about us - our employees. Each of us is part of a whole. We are connected and interdependent. So if we want to be a partner to our clients in good times and bad, we need to be a partner to each other.

In 2017, I joined Generali after years of experience with the largest player in the market. I came to a company that was different - smaller, more flexible, more dynamic, that had just decided to change its corporate culture and work intensively on the relationship between the company and its employees. If you were to ask me what my biggest work challenge has been, it would be this area - working to improve the relationships and atmosphere not only at my resort, but throughout the company. I have to admit that it hasn't been an easy journey because, let's face it, working with people is probably the most challenging thing you can do. Especially when it is such a "side job" to executing plans and delivering results.

We have come a long way in a relatively short time. But it has not been easy. We have had to deal with a number of pitfalls and obstacles, which makes me all the more proud of the results we have achieved. Together, we have managed to improve relationships and communication and create an environment where people not only feel comfortable, but can trust and rely on each other. Change is felt not only when working on corporate projects, but also in areas that are not primarily work related. Fortunately, it's not just my personal impression, but also the numbers from our Great Employee Survey, which showed that our resort's score improved by up to double digits in 13 categories! In the other six categories, the shift was in the single digits, but everywhere we improved compared to 2017. I was very pleased with the results, but the biggest reward for me was the honest personal feedback from my colleagues. It has paid me back many times over for all the energy and effort I put in. Convincing people that your interest and respect are genuine, that they can trust you and that you care about them is a challenge. It takes patience, persistence, personal contact and consistency. Not giving up in the face of partial failure and trying again and again to open closed doors.

Thank you to all my colleagues for being there, because they are the ones who give the right meaning to what I do.❤ For me, Generali is a company about people and for people.

Generali je pre mňa firmou o ľuďoch a pre ľudí

V poisťovníctve pracujem takmer celý svoj život a toto odvetvie je mojou srdcovou záležitosťou . Je to oblasť, ktorá poskytuje unikátnu možnosť ovplyvniť životy našich klientov. Stojíme pri nich vtedy, keď to najviac potrebujú a aj tie najnáročnejšie situácie dokážu vďaka nám ľahšie prekonať. Práca v poisťovni v roku 2021 je o každodennom riešení toho, ako tu byť pre našich klientov kedykoľvek a kdekoľvek, ako zjednodušovať ich interakcie s nami, ako im prinášať riešenia šité na mieru. Jednoducho, ako byť ich celoživotným partnerom.

Aby sme však mohli byť celoživotným partnerom našich klientov, musíme začať najskôr u nás doma. Som presvedčená, že celoživotný partner nie je len o klientoch, ale v prvom rade o nás – zamestnancoch. Každý jeden z nás tvorí súčasť jedného celku. Sme navzájom prepojení a na sebe závislí. Preto, ak chceme byť pre našich klientov partnerom v dobrom i v zlom, musíme byť takým istým partnerom aj sebe navzájom.

V roku 2017 som do Generali prišla po prechádzajúcej dlhoročnej skúsenosti u najväčšieho hráča na trhu. Prišla som do firmy, ktorá bola iná – menšia, pružnejšia, dynamickejšia, ktorá sa práve v tom čase rozhodla, že ide meniť svoju firemnú kultúru a intenzívne pracovať na vzťahu firma – zamestnanci.  Ak by ste sa ma opýtali, čo bolo mojou najväčšou pracovnou výzvou, bola to práve táto oblasť – pracovať na zlepšení vzťahov a atmosféry nielen na mojom rezorte, ale aj naprieč celou firmou.  Musím priznať, že táto cesta nebola jednoduchá, pretože, povedzme si úprimne, práca s ľuďmi je azda tou najnáročnejšou. Najmä, ak je to taká „vedľajšia“ úloha popri plnení plánov a dosahovaní výsledkov.

Za pomerne krátky čas sa nám podarilo prejsť veľký kus cesty. Nebolo to však jednoduché. Museli sme sa popasovať s viacerými úskaliami a prekážkami, ale o to viac som na dosiahnuté výsledky hrdá. Spoločne sa nám podarilo zlepšiť vzťahy a komunikáciu a vytvoriť prostredie, kde sa ľudia nielen dobre cítia, ale môžu si dôverovať a jeden na druhého spoľahnúť. Zmena je cítiť nielen pri práci na firemných projektoch, ale aj v oblastiach, ktoré nie sú primárne pracovné. Našťastie to nie je len môj osobný dojem, ale stoja za tým aj čísla z nášho Veľkého zamestnaneckého prieskumu, ktorý ukázal, že skóre nášho rezortu sa zlepšilo v 13 kategóriách až o dvojciferné číslo! V ďalších 6 kategóriách bol posun jednociferný, no všade sme sa v porovnaní s rokom 2017 zlepšili. Tieto výsledky ma veľmi potešili, avšak najväčšou odmenou bola pre mňa úprimná osobná spätná väzba od mojich kolegov. Tá mi mnohonásobne vrátila všetku energiu a úsilie, ktoré som vynaložila. Presvedčiť ľudí o tom, že váš záujem a rešpekt sú úprimné, že vám môžu dôverovať a že sú pre vás dôležití, je náročné. Vyžaduje si to trpezlivosť, vytrvalosť, osobný kontakt a konzistentnosť. Nevzdávať sa pri čiastkových neúspechoch a pokúšať sa znovu a znovu otvárať zatvorené dvere.

Ďakujem všetkým mojím kolegom za to, že sú, pretože práve oni dávajú ten správny zmysel tomu, čo robím.❤ Generali je pre mňa firmou o ľuďoch a pre ľudí.