How do you stay in a company for 24 years in a way that you enjoy?

Juraj Jurčík from Generali Poistovna a.s.
There are days that change your life and set your course. For me, one of those days was the day I joined Generali. It was April 1997, I was 20 years old and late for a lecture because I had started work. I was young, full of new ideas and plans to implement them. I didn't know what the next few years would bring, but I knew inside that I wanted to associate my life with a strong brand and contribute to improving the lives of others through my work. On that day in April, I had no idea what I was going to experience at Generali, that I would be able to work for a company for such a long time, feeling that it was always fun and that I was always moving forward. And that I would continue to work with some people until today.

You may ask how it is possible that after more than 20 years I still enjoy my work and find it fulfilling. The answer is that I still want to work for Generali. Some might even think that after so many years in the same company it must be boring. But I have never been bored at Generali, not even for a single day. Every day was a new challenge for me to do things better and to move our insurance company forward. And I have moved forward with it.


My motivation and drive in life is change. In these 24 years, both Generali and I have changed. The young, inexperienced temporary worker gradually discovered the taste of the world of programming and accounting, finance and its management, but also the magic of business. Today, I have the privilege of leading a great team of people in Slovakia, in a company that has grown with me and that, like me, has transformed itself from a small insurance company into a successful, dynamic player.

It is said that it is the journey that counts, not the destination. And at Generali, we've been through a lot in 24 years, and our destination is always clear. However, I will never forget my first big project, which was the implementation of the SAP system in Slovakia. This project taught me that it is very good and effective to combine different skills - such as programming and accounting - in one person. And I am the proof of that. By the way, my hand-coded programs are still used in our classroom J. Of course, many other challenging and successful projects followed, but the first "SAP" project has a special place in my heart.

But it is not only successes that are part of real change. If you really want to grow, you also need to experience challenging times and setbacks. These are what move us forward. These lessons may be hard, but in retrospect you will be grateful for them. Yes, Generali and I have experienced such things, but neither of us lost the will to stay and move on. One of the most important moments at Generali is the opportunity to come up with new ideas and solutions, and sometimes just to try them out. This is what helps us grow and be different - curiosity, passion, an open mind. Of course, the willingness and ability to take risks and face things. To be able to honestly say "that didn't work" and to learn from mistakes.

Our company is simply the right mix of RED approach, team spirit, innovation and success. This is the right foundation of my Generali world, in which I have lived for 24 years, and I believe that we will continue on this path of transformation together.

Ako zotrvať vo firme 24 rokov tak, aby vás to bavilo?

Sú dni, ktoré zmenia váš život a udajú smer, akým sa bude uberať... Jedným z takých dní pre mňa bol deň, keď som nastúpil do Generali. Bol apríl 1997, mal som 20 rokov a kvôli nástupu do práce som meškal do školy na prednášku. Bol som mladý, plný nových nápadov a plánov, ako ich zrealizovať. Nevedel som, čo ma v nasledujúcich rokoch čaká, no vnútorne som cítil, že svoj život chcem prepojiť so silnou značkou a svojou prácou prispievať k zlepšovaniu životov iných. V ten aprílový deň som ani len netušil, čo všetko v Generali zažijem, že dokážem pre jednu firmu pracovať tak dlho s pocitom, že ma to neustále baví a posúva vpred. A že s niektorými ľuďmi budem pracovať až doteraz.

Možno sa pýtate, ako je možné, že ma aj po viac ako 20-tich rokoch moja práca stále baví a napĺňa. V čom stále tkvie moja chuť pracovať pre Generali. Možno sa niektorým dokonca natíska pocit, že po toľkých rokoch v jednej spoločnosti to už musí byť nuda. V Generali som sa však od začiatku nenudil ani jediný deň. Každý deň bol pre mňa novou výzvou, ako robiť veci lepšie a posunúť tak našu poisťovňu vpred. A zarovno s ňou som sa vpred posúval aj ja.

Mojou životnou motiváciou a motorom je transformácia. Počas tých 24 rokov sme sa zmenili ja aj Generali. Mladý neskúsený brigádnik postupne zisťoval, ako chutí svet programovania a účtovníctva, financií a ich riadenia, ale aj to, aké čaro v sebe skrýva obchod. Dnes mám tú česť viesť na Slovensku skvelý tím ľudí v spoločnosti, ktorá vyrástla spolu so mnou a ktorá sa, podobne ako ja, zmenila z malej poisťovne na úspešného dynamického hráča.

Hovorí sa, že dôležitá je cesta a nie cieľ. A s Generali sme za 24 rokov toho prešli celkom dosť, pričom náš cieľ máme vždy jasne vytýčený. Nikdy však nezabudnem na môj prvý veľký projekt, ktorým bola implementácia systému SAP na Slovensku. Práve tento projekt ma naučil, že je veľmi dobré a efektívne spojiť v jednej osobe rôzne kompetencie – ako napríklad programovanie a účtovníctvo. A toho dôkazom som aj ja sám. Mimochodom, naša učtáreň doteraz používa moje vlastnoručne nakódované programy . Samozrejme, nasledovalo mnoho ďalších náročných a úspešných projektov, avšak ten prvý „SAPácky“ má v mojom srdci špeciálne miesto.

K správnej transformácii však nepatria len úspechy. Ak chcete naozaj rásť, je potrebné zažiť aj náročné obdobia a neúspechy. Práve tie nás posúvajú vpred. Tieto lekcie sú síce tvrdé, ale s odstupom času za ne budete vďačný. Áno, aj ja a Generali sme niečo také zažili, avšak ani jeden z nás nestratil chuť zotrvať a ísť ďalej. Práve jedným z dôležitých momentov v Generali je možnosť prichádzať s novými nápadmi a riešeniami a niekedy ich jednoducho vyskúšať.  Toto je to, čo nám pomáha rásť a byť iní – zvedavosť, vášeň, otvorená myseľ. Samozrejme, aj ochota a schopnosť riskovať a postaviť sa veciam čelom. Vedieť si úprimne povedať „Tak toto nevyšlo.“ a poučiť sa z chýb.

Naša firma jednoducho predstavuje ten správny mix RED prístupu, tímového ducha, inovácií a úspechov. To je to, čo tvorí správne základy môjho Generali sveta, v ktorom žijem už 24 rokov a verím, že touto cestou spoločnej transformácie budeme kráčať aj naďalej.