Come si fa a rimanere in un'azienda per 24 anni, ed essere felice?

Juraj Jurčík da Generali Poistovna a.s.
Ci sono giorni che cambieranno la tua vita e determineranno la direzione che prenderai. Uno di questi giorni per me è stato il giorno in cui sono entrato in Generali. Era l'aprile del 1997, avevo 20 anni e ero in ritardo per la lezione a causa dell'inizio del lavoro. Ero giovane, pieno di nuove idee e progetti per realizzarle. Non sapevo cosa mi aspettava negli anni a venire, ma dentro di me sentivo di voler collegare la mia vita a un marchio forte e contribuire con il mio lavoro a migliorare la vita degli altri. Quel giorno di aprile, non avevo idea di cosa avrei provato in Generali per poter lavorare per un’azienda così a lungo con la sensazione di essere sempre stato divertente e di poter andare avanti. E che continuerò a lavorare con alcune persone fino ad oggi.

Vi chiederete come sia possibile che dopo più di 20 anni mi piaccia ancora e trovi il mio lavoro appagante. Che è ancora il mio desiderio di lavorare per Generali. Alcuni potrebbero anche pensare che dopo tanti anni nella stessa azienda debba essere noioso. Tuttavia, non mi sono annoiato fin dall'inizio, nemmeno per un giorno, alle Generali. Ogni giorno era per me una nuova sfida per fare meglio e far progredire la nostra compagnia assicurativa. E sono andata avanti insieme a lei.


La mia motivazione e la mia spinta nella vita è la trasformazione. In questi 24 anni, sia io che Generali siamo cambiati. Il giovane e inesperto lavoratore interinale ha scoperto a poco a poco come funziona il mondo della programmazione e della contabilità, della finanza e dei suoi gusti gestionali, ma anche la magia del business. Oggi ho il privilegio di guidare un grande team di persone in Slovacchia, in un'azienda che è cresciuta con me e che, come me, si è trasformata da una piccola compagnia assicurativa in una realtà dinamica e di successo.

Si dice che l'importante è il viaggio e non la destinazione. E con Generali abbiamo fatto molto in 24 anni, con un obiettivo sempre chiaro. Tuttavia, non dimenticherò mai il mio primo grande progetto, che è stato l'implementazione del sistema SAP in Slovacchia. È stato questo progetto a insegnarmi che è molto bello ed efficace combinare diverse competenze, come la programmazione e la contabilità, in una sola persona. E io stesso ne sono la prova. A proposito, la nostra classe utilizza ancora i miei programmi codificati a mano J. Naturalmente sono seguiti molti altri progetti impegnativi e di successo, ma il primo "SAP" ha un posto speciale nel mio cuore.

Ma non sono solo i successi ad appartenere a una trasformazione corretta. Se volete davvero crescere, dovete anche affrontare momenti di sfida e battute d'arresto. Sono questi che ci fanno progredire. Queste lezioni possono essere difficili, ma col senno di poi ne sarete grati. Sì, Generali e io abbiamo vissuto un'esperienza simile, ma nessuno di noi ha perso la voglia di restare e di andare avanti. Uno dei momenti importanti di Generali è la possibilità di proporre nuove idee e soluzioni e, a volte, semplicemente sperimentarle. Questo è ciò che ci aiuta a crescere ed essere diversi: la curiosità, la passione, la mente aperta. Naturalmente, anche la volontà e la capacità di rischiare e affrontare le cose. Essere in grado di dire onestamente "Non è così che ha funzionato" e imparare dagli errori.

La nostra azienda rappresenta semplicemente il giusto mix di approccio RED, spirito di squadra, innovazione e successo. Questo è ciò che costituisce le giuste fondamenta del mio mondo Generali, in cui ho vissuto per 24 anni, e credo che continueremo su questa strada di trasformazione comune.

Ako zotrvať vo firme 24 rokov tak, aby vás to bavilo?

Sú dni, ktoré zmenia váš život a udajú smer, akým sa bude uberať... Jedným z takých dní pre mňa bol deň, keď som nastúpil do Generali. Bol apríl 1997, mal som 20 rokov a kvôli nástupu do práce som meškal do školy na prednášku. Bol som mladý, plný nových nápadov a plánov, ako ich zrealizovať. Nevedel som, čo ma v nasledujúcich rokoch čaká, no vnútorne som cítil, že svoj život chcem prepojiť so silnou značkou a svojou prácou prispievať k zlepšovaniu životov iných. V ten aprílový deň som ani len netušil, čo všetko v Generali zažijem, že dokážem pre jednu firmu pracovať tak dlho s pocitom, že ma to neustále baví a posúva vpred. A že s niektorými ľuďmi budem pracovať až doteraz.

Možno sa pýtate, ako je možné, že ma aj po viac ako 20-tich rokoch moja práca stále baví a napĺňa. V čom stále tkvie moja chuť pracovať pre Generali. Možno sa niektorým dokonca natíska pocit, že po toľkých rokoch v jednej spoločnosti to už musí byť nuda. V Generali som sa však od začiatku nenudil ani jediný deň. Každý deň bol pre mňa novou výzvou, ako robiť veci lepšie a posunúť tak našu poisťovňu vpred. A zarovno s ňou som sa vpred posúval aj ja.

Mojou životnou motiváciou a motorom je transformácia. Počas tých 24 rokov sme sa zmenili ja aj Generali. Mladý neskúsený brigádnik postupne zisťoval, ako chutí svet programovania a účtovníctva, financií a ich riadenia, ale aj to, aké čaro v sebe skrýva obchod. Dnes mám tú česť viesť na Slovensku skvelý tím ľudí v spoločnosti, ktorá vyrástla spolu so mnou a ktorá sa, podobne ako ja, zmenila z malej poisťovne na úspešného dynamického hráča.

Hovorí sa, že dôležitá je cesta a nie cieľ. A s Generali sme za 24 rokov toho prešli celkom dosť, pričom náš cieľ máme vždy jasne vytýčený. Nikdy však nezabudnem na môj prvý veľký projekt, ktorým bola implementácia systému SAP na Slovensku. Práve tento projekt ma naučil, že je veľmi dobré a efektívne spojiť v jednej osobe rôzne kompetencie – ako napríklad programovanie a účtovníctvo. A toho dôkazom som aj ja sám. Mimochodom, naša učtáreň doteraz používa moje vlastnoručne nakódované programy . Samozrejme, nasledovalo mnoho ďalších náročných a úspešných projektov, avšak ten prvý „SAPácky“ má v mojom srdci špeciálne miesto.

K správnej transformácii však nepatria len úspechy. Ak chcete naozaj rásť, je potrebné zažiť aj náročné obdobia a neúspechy. Práve tie nás posúvajú vpred. Tieto lekcie sú síce tvrdé, ale s odstupom času za ne budete vďačný. Áno, aj ja a Generali sme niečo také zažili, avšak ani jeden z nás nestratil chuť zotrvať a ísť ďalej. Práve jedným z dôležitých momentov v Generali je možnosť prichádzať s novými nápadmi a riešeniami a niekedy ich jednoducho vyskúšať.  Toto je to, čo nám pomáha rásť a byť iní – zvedavosť, vášeň, otvorená myseľ. Samozrejme, aj ochota a schopnosť riskovať a postaviť sa veciam čelom. Vedieť si úprimne povedať „Tak toto nevyšlo.“ a poučiť sa z chýb.

Naša firma jednoducho predstavuje ten správny mix RED prístupu, tímového ducha, inovácií a úspechov. To je to, čo tvorí správne základy môjho Generali sveta, v ktorom žijem už 24 rokov a verím, že touto cestou spoločnej transformácie budeme kráčať aj naďalej.