L'impegno e il cuore per il lavoro vengono notati e apprezzati

Piotr Bułka da Generali Towarzystwo Ubezpieczen S.A.
Da oltre 20 anni mi rendo conto di quanto sia stato un buon passo avanti collegare la mia carriera professionale con Generali. Questo è il posto in cui ho avuto e ho ancora opportunità di crescita sotto tutti i punti di vista. Da professionale a personale. La mia prima posizione è stata chiamata "Operatore di sistema" e ho svolto attività molto semplici relative all'utilizzo di uno dei sistemi IT. Ho sempre cercato di svolgere i miei compiti con impegno e attenzione al contesto più ampio. E questo mi ha permesso di proporre miglioramenti non solo nel mio campo, ma anche per aiutare gli altri. E, cosa più importante, ho sempre incontrato persone che lo hanno visto e mi hanno dato l'opportunità di affrontare sfide sempre più serie che mi hanno permesso di conoscere l'azienda e di lavorare con una vasta gamma di persone fantastiche. E così, passo dopo passo, conoscendo molti ruoli all’interno dell’organizzazione, sono arrivato al punto in cui sono oggi: COO come Membro del Consiglio di Amministrazione di Generali in Polonia. Quando ripenso ai miei primi giorni nell'azienda, so che non avrei mai pensato, nemmeno nei miei sogni piu' sfrenati, di poter scrivere di me stesso in quel modo. Ma Generali è così: qui l’impegno e il cuore per il lavoro vengono percepiti e apprezzati. Qui si può imparare qualcosa di nuovo ogni giorno. E qui si può contare su una cooperazione basata sul rispetto reciproco, sulla comprensione e sull'apertura. E allo stesso tempo divertirsi, perché le relazioni sono una delle caratteristiche più distintive di Generali. A volte i dipendenti che hanno deciso di andarsene tornano da noi. Tornano perche' si sentivano a loro agio qui. Ora, dal punto di vista di una persona a cui importa molto, sto cercando di mantenere l'atmosfera che mi ha portato qui e che mi ha legato al Generali, probabilmente per sempre.

Zaangażowanie i serce do pracy jest zauważane i doceniane

Już od ponad 20stu lat przekonuję się, jak dobrym krokiem było związanie swojej kariery zawodowej z Generali. To w tym miejscu dostawałem i nadal dostaję szanse rozwoju pod każdym względem. Od zawodowego, po osobisty. Moje pierwsze stanowisko nazywało się „Operator systemu” i wykonywałem naprawdę proste czynności związane z obsługą jednego z systemów informatycznych. Zawsze starałem się realizować swoje zadania z zaangażowaniem i uwagą na szerszy kontekst. A to pozwalało mi proponować usprawnienia nie tylko w moim obszarze, ale też na pomoc innym. I co najważniejsze, zawsze trafiałem na ludzi, którzy to widzieli i dawali mi szansę na podejmowanie coraz poważniejszych wyzwań, dzięki którym mogłem poznawać firmę i współpracować z szerokim gronem wspaniałych osób. I tak szczebel po szczeblu, poznając bardzo wiele ról w organizacji, doszedłem do miejsca w którym jestem dzisiaj – COO w randze Członka Zarządu spółek Generali w Polsce. Jak wracam do swoich pierwszych dni w firmie, to wiem, że wtedy nawet w najśmielszych marzeniach nie przyszłoby mi do głowy, że kiedyś będę mógł tak o sobie napisać. Ale Generali takie właśnie jest – tutaj zaangażowanie i serce do pracy jest zauważane i doceniane. Tutaj można każdego dnia nauczyć się czegoś nowego. I tutaj można liczyć na współpracę opartą na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i otwartości. A przy tym doskonale się bawić, bo relacje, to jedna z najbardziej charakterystycznych cech Generali. Zdarza się, że wracają do nas pracownicy, którzy wcześniej zdecydowali się odejść. Wracają, bo tutaj czuli się po prostu dobrze. Teraz, już z perspektywy osoby, od której dużo zależy, staram się podtrzymywać tą atmosferę, która mnie tu przyciągnęła, i która związała mnie z Generali chyba już na zawsze.