NOI, GENERALI

Chavalit Chatchaianan da Generali Thailand
Lo spettacolo deve continuare. Una volta iniziato, devi eseguirlo al massimo e devi finirlo

Questo è il mio principio di lavoro. Mi chiamo Chavalit Chatchaianan da 3 anni e ora nel mio 4 ° anno di lavoro in questa organizzazione chiamata The Land of Opportunity, Generali Thailand è un'organizzazione che mi dà l'opportunità di mostrare tutto il mio potenziale. Le responsabilità sono corsi di formazione sulla rappresentanza, intermediazione assicurativa sulla vita, formazione per comprendere vari prodotti di assicurazione sulla vita venduti in ciascun canale, nonché sostenere e organizzare varie attività per agenti e broker di assicurazioni sulla vita

la terra delle opportunità.  Un'opportunità per imparare e agire.

una delle missioni di cui sono stato responsabile, e mi dà l'opportunità di mostrare le mie migliori capacità. È una sfida insegnare il contenuto ai partecipanti per capire e superare l'esame, che sono stato in grado di superare l'80% degli esami, ed è un orgoglio che il mio supervisore nel mio dipartimento mi abbia presentato il Tutorial Champion Award, ma quello che considero il massimo orgoglio non è un premio qualsiasi, ma un sincero ringraziamento ai partecipanti che hanno superato l'esame che mi è stato dato

grazie Generali Thailandia, la terra delle opportunità

Chavalit Chatchaianan.

WE, GENERALI

The show must go on . เมื่อเริ่มแล้ว ก็ต้องแสดงให้เต็มที่  และต้องแสดงให้จบ

นี่คือหลักการทำงานของผม ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวครับ ผมชื่อ ชวลิต ฉัตรชัยอนันต์ เป็นเวลา 3 ปี ย่างเข้าปีที่ 4 ที่ผมได้เข้ามาทำงานในองค์กรแห่งนี้ ที่เรียกว่า ดินแดนแห่งโอกาส  Generali Thailand เป็นองค์กรที่ให้โอกาสผม ได้แสดงศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ ด้วยภารกิจของงานที่ทำคือ ผมเป็นวิทยากรฝ่ายฝึกอบรม (Sale Training ) ให้กับ ตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต หน้าที่ความรับผิดชอบคือ อบรมหลักสูตรการเป็นตัวแทน , นายหน้าประกันชีวิต , อบรมให้เข้าใจถึง ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตต่างๆ ที่จำหน่ายในแต่ละช่องทาง  รวมถึงการสนับสนุน การจัดกิจกรรมต่างๆให้กับ ตัวแทน และนายหน้าประกันชีวิต

ดินแดนแห่งโอกาส  โอกาสแห่งการเรียนรู้และลงมือทำ ...

หนึ่งในภารกิจที่ผมได้รับผิดชอบ และถือเป็นการให้โอกาสกับผม ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่  ก็คือการที่ผมได้รับผิดชอบ หลักสูตร การติวสอบ ตัวแทน , นายหน้าประกันชีวิต มันเป็นความท้าทาย ที่จะต้องสอนเนื้อหา ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถสอบผ่านได้ ซึ่งผมสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมสอบผ่านได้ถึง 80 %  และนับเป็นความภูมิใจ ที่ผู้บังคับบัญชาในส่วนงานของผม ได้มอบรางวัล Tutorial Champion Award ให้กับผม แต่สิ่งที่ผมถือว่าเป็นความภูมิใจสูงสุด หาใช่เป็นของรางวัลใดๆ แต่เป็นคำกล่าวขอบคุณอย่างจริงใจ ของผู้เข้าอบรมที่สอบผ่าน ที่ได้มอบให้กับผม

ขอบคุณ Generali Thailand ดินแดนแห่งโอกาส

Chavalit Chatchaianan