Il rispetto e la fiducia nei confronti di colleghi e clienti sono la cosa più importante

EMIL VAMBERGER da Generali Zavarovalnica d.d.
Sono entrato al Generalio nel 1997 su invito del direttore Luciano Cirina. Avendo già alcuni anni di esperienza nel settore assicurativo, mi è stato affidato un compito impegnativo. Quando Generali è entrata nel mercato sloveno, sono stato incaricato di costruire una rete di assicurazioni industriali per le aziende. Che tempi! Sono stato uno dei primi dipendenti e all'epoca i colleghi si potevano contare sulle dita di una mano.

Come ogni sfida, anche questa è stata segnata da ostacoli da superare come individuo. Non è stato un inizio facile, ma ora, guardandomi indietro, posso capire quanto sia stato importante e cosa abbia significato per il mio sviluppo personale e professionale e per la crescita di Generali in Slovenia. Le nuove conoscenze sono alla base del progresso, ed è per questo che ho svolto la mia formazione prima a Vienna e poi a Bruxelles. Ho avuto la fortuna di avere ottimi mentori da cui ho imparato molto e che poi ho trasmesso ai nuovi colleghi.

Le assicurazioni stavano crescendo molto rapidamente in Slovenia, quindi ho avuto l'opportunità di lavorare in diversi settori. Dopo l'assicurazione industriale per le aziende, mi sono occupato di assicurazioni internazionali, poi di assicurazioni per le PMI e di Generali Eployee Benefits, e ora di assicurazioni aziendali e brokeraggio internazionale. In questi 24 anni sono state accumulate e create molte nuove persone, molte nuove aree e situazioni, molte esperienze insostituibili e molti bei ricordi. L'assicurazione aziendale offre una vasta gamma di opportunità di sviluppo, apprendimento, studio di lingue straniere, incontro con persone straniere e esperienza di culture straniere. Il lavoro comporta molti viaggi e storie ed esperienze internazionali. In quanto azienda multinazionale, il Gruppo Generali offre un numero immenso di opportunità di collaborazione internazionale e interculturale con colleghi di lingua tedesca e inglese e, naturalmente, con clienti di tutto il mondo

I rapporti autentici costruiti sulla fiducia e sul rispetto reciproco sono sempre stati per me e sono la solida base su cui costruisco il mio futuro, sia con i miei colleghi che con i miei clienti. I clienti hanno bisogno di un partner. Un partner su cui poter contare. E noi siamo quel partner, riconosciuto e apprezzato dai nostri clienti. È questa sensazione di affidabilità, gratitudine, rispetto e fiducia che vale di più! E non solo con i clienti, ma anche con i colleghi: tutto parte da noi. La chiave per essere un partner a vita per i nostri clienti è la volontà di lavorare bene insieme come una squadra.

Sono orgoglioso di aver accettato una nuova sfida 24 anni fa! Una compagnia assicurativa con una tale tradizione, che nella sua storia ha attraversato con successo molti dei momenti di turbolenza del mondo, dimostra di essere lungimirante, facendo tesoro dell'esperienza del passato. La multiculturalità e la diversità, che mi affascinano maggiormente in Generali, mi permettono di vedere prospettive diverse e di ampliare i miei orizzonti nel rispetto reciproco.

Sono grato di avere l'opportunità di far parte della grande famiglia Generali. All'inizio non immaginavo davvero la portata di questa storia di successo. Ma ci ho creduto fin dal primo giorno! Il mio augurio sincero è che tutti i nostri colleghi trovino in Generali una parte di loro stessi e, insieme alla loro storia, costruiscano la nostra storia comune di Generali.

Spoštovanje in zaupanje do sodelavcev in strank štejeta največ

Generaliju sem se pridružil leta 1997 na povabilo direktorja Luciana Cirinà. Ker sem že imel nekaj let delovnih izkušenj v zavarovalništvu, mi je bila zaupana kar zahtevna naloga. Bil sem zadolžen, da ob vstopu Generalija na slovenski trg zgradim mrežo industrijskih zavarovanj za podjetja. Kakšni časi! Bil sem eden izmed prvih zaposlenih, sodelavce pa smo takrat šteli še na prste ene roke.

Kot vsak izziv, je bil tudi ta zaznamovan z ovirami, ki jih moraš kot posameznik preseči. Začetek ni bil enostaven, a sedaj, ob pogledu nazaj, vidim, kako pomembna je bila prehojena pot in kaj je pomenila za moj osebni in profesionalni razvoj ter rast Generalija v Sloveniji. Novo znanje je temelj napredka, zato sem najprej opravil izobraževanja na Dunaju in kasneje v Bruslju. Imel sem srečo, da sem imel odlične mentorje od katerih sem se veliko naučil in kasneje znanje prenašal na nove sodelavce.

Zavarovalnica je v Sloveniji zelo hitro rasla, zato sem imel priložnost delati na več področjih. Po industrijskih zavarovanjih za podjetja sem nadaljeval delo na področju mednarodnih zavarovanj, nato na zavarovanjih SME in Generali Eployee Benefits, danes pa na področju korporativnih zavarovanj in mednarodnih brokerjev. Veliko novih ljudi, veliko novih področij in situacij, veliko nenadomestljivih izkušenj in lepih spominov se je nabralo in zvrstilo v teh 24 letih. Področje zavarovanj za podjetja ponuja ogromno možnosti za razvoj, učenje, študija tujih jezikov, spoznavanja tujih ljudi in kultur. Delo je povezano z številnimi potovanji in mednarodnimi zgodbami in izkušnjami. Kot multinacionalka ponuja Skupina Generali neizmerno veliko možnosti mednarodnega in medkulturnega sodelovanja z nemško in angleško govorečimi kolegi in seveda strankami iz celega sveta.

Pristni odnosi, ki se gradijo na zaupanju in medsebojnem spoštovanju, so zame vedno bili in so tisti trdni temelj, na katerem gradim prihodnost, tako pri sodelovanju s sodelavci kot s strankami. Stranke potrebujejo partnerja. Partnerja, na katerega se lahko zanesejo. In mi smo ta partner, kar stranke prepoznajo in cenijo. Ravno ta občutek zanesljivosti, hvaležnosti, spoštovanja in zaupanja je vreden največ! Pa ne samo z strankami, temveč tudi z sodelavci – v resnici se vse začne prav med nami. Ključ do vseživljenjskega partnerja za stranke je prav pripravljenost na dobro sodelovanje med sodelavci in naše timsko delo.

Ponosen sem, da sem pred 24 leti sprejel nov izziv! Zavarovalnica s takšno tradicijo, ki je v svoji zgodovini uspešno preplula mnoge svetovne razburkane trenutke, dokazuje, da deluje s pogledom v prihodnost in se ob tem opira na izkušnje iz preteklosti. Multikulturnost in raznolikost, ki me pri Generaliju najbolj fascinirata, omogočata pogled iz različnih perspektiv in širjenje obzorja ob medsebojnem spoštovanju.

Hvaležen sem, da imam možnost biti del velike Generalijeve družine. Na začetku si res nisem predstavljal razsežnosti te uspešne zgodbe. Verjel pa sem vanjo od prvega dne! Vsem sodelavcem zato iskreno želim, da bi pri Generaliju našli del sebe in skupaj z svojo zgodbo gradili našo skupno, Generali zgodbo.