10 di 190 anni

Dragan Filipovic da Generali Osiguranje Srbija a.d.o.
Esattamente dieci anni fa, nell'aprile 2011, è stato il mio primo giorno di lavoro presso l'assicurazione delta generali. Sono arrivato in azienda da Delta Holding, socio di minoranza in una compagnia assicurativa congiunta con Generali, dalla carica di vice presidente della compagnia responsabile dei progetti strategici. Poi avevamo appena completato la vendita della catena di negozi di alimentari Maxi alla catena di vendita al dettaglio belga Delhaize.

Non mi sono nemmeno ripreso dal completamento di questo progetto di successo di un anno, ed ero già su un nuovo compito.

Andrea Simoncelli come CEO, e io come suo vice, sono venuti a Delta Generali Osiguranje lo stesso giorno. Non sapevamo nulla l'uno dell'altro, e io non sapevo molto di assicurazioni, tranne che avevo quattro polizze.

Ho assorbito la conoscenza che Andrea mi ha trasmesso disinteressatamente, principalmente di assicurazioni, e l'ho introdotto nel nostro bel paese, nella nostra mentalità, nella nostra storia. Siamo diventati un vero tandem. Abbiamo guidato con successo questa nostra barca assicurativa e la società ha registrato risultati record anno dopo anno.

Dopo otto anni di collaborazione di successo, Generali ha acquistato una quota di minoranza delle azioni Delta Holding e la società ha cambiato nome in Generali Osiguranje Srbija. Sebbene dal 2014 Generali Osiguranje Srbija e Delta Holding non siano più partner sulla carta, sono certamente in relazioni commerciali e amichevoli.

Ho incontrato la più grande sfida commerciale nel 2014. Poi ho dovuto scegliere la strada che volevo intraprendere: rimanere in Generali Insurance Serbia come vice e potenziale successore di Andrea o tornare in Delta Holding come vicepresidente.

Sebbene non ci fossero garanzie che la mia carriera si sarebbe sviluppata, guidata dai valori promossi da Generali, che corrispondono pienamente al mio carattere e ai miei valori, oltre al fatto che lavoro presso la compagnia assicurativa di maggior successo in Europa e una delle più grandi al mondo, ho preso la decisione di rimanere in Generali.

Ho preso una decisione coraggiosa e giusta guidata da ciò che il mio cuore mi diceva e da ciò che sentivo di dover fare, e non sulla base di ciò che era più logico e più facile per me in quel momento. Devo anche sottolineare il sostegno disinteressato che ho ricevuto all'epoca dal presidente di Delta Holding Miroslav Mišković.

Andrea ha continuato a costruire il suo percorso imprenditoriale in Polonia nel 2016 e sono stato onorato di succedergli come presidente del comitato esecutivo dell'azienda.

Con molto entusiasmo sono uscito dalla zona di comfort e sono entrato in nuove iniziative imprenditoriali. Oggi, quando guardo indietro, sono orgoglioso e lieto di dire che i miei 1900 colleghi e io stabiliamo nuovi record di risultati ogni anno. Ancora più importante, lavoriamo ogni giorno per migliorare la nostra attività, prenderci cura dei dipendenti, comprendere ed entrare in empatia con i nostri clienti e applicare valori e comportamenti che ci distinguono dalla concorrenza.

Vogliamo raccontare una storia sull'assicurazione che differisca dalle altre e causi l'entusiasmo dei clienti. Insieme, ci impegniamo tutti per lo stesso obiettivo: diventare un partner permanente per i clienti.

 

10 od 190 godina

Pre tačno deset godina, aprila 2011. godine, bio je moj prvi radni dan u tadašnjem Delta Generali Osiguranju. U kompaniju sam došao iz Delta Holdinga, manjinskog partnera u zajedničkoj osiguravajućoj kompaniji sa Generalijem, sa pozicije potpredsednika kompanije zaduženog za strateške projekte. Tada smo upravo bili završili prodaju maloprodajnog lanca prehrambenih proizvoda Maxi belgijskom maloprodajnom lancu Delhaize. Bio je to jedan od strateških projekata Delta Holdinga koji se još uvek smatra najuspešnijim.

Još se nisam ni oporavio od završetka ovog uspešnog jednogodišnjeg projekta, a već sam bio na novom radnom zadatku.

U Delta Generali Osiguranje smo istog dana došli Andrea Simoncelli kao CEO, i ja kao njegov zamenik. Nismo znali ništa jedan o drugom, a ja nisam znao bog zna šta ni o osiguranju, osim što sam imao četiri polise.

Upijao sam znanja koja mi je Andrea nesebično prenosio, pre svega o osiguranju, a ja sam njega upoznavao sa našom prelepom zemljom, našim mentalitetom, našom istorijom. Postali smo pravi tandem. Uspešno smo kormilarili ovim našim osiguravajućim brodom i kompanija je iz godine u godinu beležila rekordne rezultate.

Nakon osam godina uspešne saradnje, Generali je otkupio manjinski deo akcija Delta Holdinga i kompanija je promenila naziv u Generali Osiguranje Srbija. Mada od 2014. godine Generali Osiguranje Srbija i Delta Holding na papiru više nisu partneri, oni to itekako jesu u poslovnim i prijateljskim odnosima.

Sa najvećim poslovnim izazovom sam se susreo upravo te 2014. godine. Tada je trebalo da izaberem put kojim želim da idem: da li da ostanem u Generali Osiguranju Srbija kao Andrein zamenik i potencijalni naslednik ili da se vratim u Delta Holding na mesto potpredsednika.

Iako nije bilo nikakvih garancija kako će se moja karijera razvijati, vođen vrednostima koje je Generali promovisao, a koje u potpunosti odgovaraju mom karakteru i vrednostima, kao i činjenicom da radim u najuspešnijoj osiguravajućoj kompaniji u Evropi i jednoj od najvećih na svetu, doneo sam odluku da ostanem u Generaliju.

Doneo sam hrabru i ispravnu odluku rukovodeći se onim što mi je srce reklo i onim što sam osećao da treba da uradim, a ne na osnovu onoga što mi je tada bilo logičnije i lakše. Moram da istaknem i nesebičnu podršku koju sam tada dobio od predsednika Delta Holdinga Miroslava Miškovića. On me je u potpunosti razumeo i podržao iako je, po njegovim rečima, „izgubio najboljeg menadžera”.

Andrea je 2016. godine svoj poslovni put nastavio da gradi u Poljskoj, a meni je pripala čast da ga nasledim na poziciji predsednika Izvršnog odbora kompanije.

Sa puno entuzijazma sam iskoračio iz zone komfora i ušao u nove poslovne poduhvate. Danas, kada se osvrnem, sa ponosom i zadovoljstvom mogu da kažem da mojih 1900 koleginica i kolega i ja svake godine postavljamo nove rekorde u rezultatima. Što je još važnije, svakodnevno radimo na unapređenju poslovanja, brizi o zaposlenima, razumevanju i empatiji prema klijentima i primenjujemo vrednosti i oblike ponašanja po kojima se razlikujemo od konkurencije.

Mi želimo da ispričamo priču o osiguranju koja će se razlikovati od drugih i izazvati oduševljenje klijenata. Zajedno, svi mi težimo istom cilju – da postanemo doživotni partner klijentima.