Poster, Gian Luciano Sormani, 1910

Poster, Gian Luciano Sormani, 1910 - Poster, Gian Luciano Sormani, 1910