Storie scritte sotto le ali del leone...

Martin Štefanka da Generali Poistovna a.s.
Quando sono entrato in Generali nel febbraio 2003, non avevo idea di quante storie "Sotto le ali di un leone" avrei scritto. Durante quel periodo, ho vissuto momenti più piacevoli, allegri e talvolta più difficili, ma molti di loro hanno portato storie ed esperienze di una vita ...

Ricorderò per sempre le prime auto aziendali che non avevano ancora servosterzo, aria condizionata, alzacristalli elettrici o chiusura centralizzata dell'auto. Non dimenticherò certo il primo, grazie a Dio, solo lievi danni all'auto aziendale, purtroppo il marchio Audi assegnato a un membro del Consiglio di Amministrazione, o come sono riuscito a guidare una Fiat 500 e guidarla ad una conferenza nei Tatra, o interviste per riviste Auto, Motore e Sport e Flotta.

Molte storie si sono svolte anche direttamente in auto. Quando ho trovato la fede nuziale dell'amministratore delegato incastrata nell'auto, o un'altra volta quando ho accompagnato un visitatore - due signori - all'aeroporto di Schwechat, e dopo averli lasciati all'aeroporto, con mia grande sorpresa, uno di loro è risalito in auto e ha chiesto un passaggio per Generali Vienna, dove non ero mai stato prima e non avevo nemmeno il navigatore satellitare. Alla fine l'ho fortunatamente colpito, ma il signore che stavo guidando era probabilmente in ritardo di un bel po' per il suo appuntamento. :)

Ho vissuto momenti bellissimi in Generali anche al di fuori delle auto. Ricordo con affetto i due anni di corse su per le scale fino al 23° piano della nostra sede di allora, il triplice premio "Impiegato dell'anno" o l'inaspettata sorpresa di compleanno presso la sede di Generali Vienna, dove inaspettatamente mi recai "solo" per parcheggiare l'auto durante il giorno libero del mio compleanno. Inoltre, sapevate che la mia foto è finita sulla copertina del libro "La storia del castello di Bratislava"? È successo di nuovo grazie a Generali e ai miei incarichi di lavoro al Castello di Bratislava, dove si stava svolgendo una mostra sponsorizzata dalla nostra compagnia assicurativa.

Mi piace ancora ricordare la bellissima vista sul centro di Bratislava dall'open space al 21° piano dell'edificio in cui avevamo sede. Una delle ultime esperienze forti è stato il momento in cui il Consiglio di Amministrazione mi ha sorpreso con un grande regalo per il mio 40° compleanno.

Ho avuto e collezionato molte esperienze simili a questa grazie a Generali in questi oltre 18 anni.

Generali non è solo esperienze, ma soprattutto persone. Grazie a Generali ho conosciuto innumerevoli persone simpatiche con le quali è stato ed è un piacere lavorare. E nel mio caso, vivere nella stessa casa.

Nel 2008, dopo la fusione di Generali Poisťovňa e Česká Poisťovňa Slovensko, è successo qualcosa che non mi aspettavo affatto e di cui sono ancora estremamente grato.

Una coincidenza ha "costretto" a far entrare nella mia flotta un collega, al quale un giorno in tarda serata ho assegnato un'auto aziendale. Me lo ricordo come fosse oggi, aveva mal di schiena, così mi offrii di portarle personalmente l'auto e di assegnargliela. All'epoca non avevo idea che sarei salito in macchina con la mia futura moglie in un garage sotterraneo. :)

Abbiamo suggellato la nostra "fusione" congiunta nel 2017 e per rendere i "legami" non pochi, abbiamo avuto una bellissima figlia. Per il resto, nel segno del LEO. :)

... e questa ricca storia di Generali continua, sia nel privato che nel mondo del lavoro.

E per tutti questi momenti che la vita mi ha regalato, sono estremamente grato!

Príbehy písané pod krídlami leva...

Keď som vo februári 2003 nastúpil do Generali, netušil som, aké množstvo príbehov „pod krídlami leva“ napíšem. Za ten čas som zažil príjemnejšie, veselšie a občas aj ťažšie chvíle, ale mnohé z nich priniesli príbehy a zážitky na celý život...

Navždy si budem pamätať na prvé služobné vozidlá, ktoré ešte nemali posilňovač riadenia, klimatizáciu, elektrické ovládanie okien ani centrálne zamykanie auta. Určite nezabudnem na prvé, chvalabohu, len drobné poškodenie služobného motorového vozidla, žiaľ, rovno značky Audi pridelené členovi predstavenstva, alebo to, ako som mohol šoférovať vozidlo Fiat 500 a odviezť ho na konferenciu do Tatier či rozhovory pre časopisy Auto, motor a šport a Fleet.

Mnoho príbehov sa odohralo dokonca priamo v autách. Keď som našiel v aute zapadnutú obrúčku generálneho riaditeľa alebo inokedy, keď som viezol návštevu - dvoch pánov na letisko Schwechat, pričom po vysadení na letisku mi jeden z nich na moje prekvapenie opäť sadol do auta a požiadal o odvoz do Generali Viedeň, kde som predtým nikdy nebol a nemal som ani navigáciu. Nakoniec som našťastie trafil, ale pán, ktorého som viezol, mal asi slušné meškanie na stretnutie. :)

Skvelé momenty som v Generali zažil aj mimo áut. Veľmi rád spomínam na dva ročníky behu po schodoch až na 23. poschodie našej vtedajšej centrály, na trojnásobné ocenenie „Zamestnanec roka“,  či na nečakané narodeninové prekvapenie na centrále Generali Viedeň, kam som šiel nečakane „len“ zaparkovať auto počas môjho narodeninového voľného dňa. Ináč, vedeli ste, že moja fotografia sa dostala na titulnú stranu knihy Príbeh hradu Bratislava? Stalo sa to opäť vďaka Generali a pracovným povinnostiam na Bratislavskom hrade, kde prebiehala výstava, ktorú sponzorovala naša poisťovňa.

Doteraz rád spomínam na krásny výhľad na centrum Bratislavy z open space 21. poschodia budovy, v ktorej sme sídlili. Jedným z posledných silných zážitkov bol moment, keď ma prekvapilo predstavenstvo parádnym darčekom k 40-tym narodeninám.

Takýchto a podobných zážitkov som za tých vyše 18 rokov zažil a nazbieral vďaka Generali mnoho.

Generali je však nielen o zážitkoch, ale najmä o ľuďoch. Vďaka Generali som stretol nespočetné množstvo príjemných ľudí, s ktorými bola a je radosť spolupracovať. A v mojom prípade aj žiť v jednej domácnosti. :)

V roku 2008 sa po spojení Generali Poisťovňa a Česká Poisťovňa Slovensko stalo niečo, čo som však vôbec nečakal a do dnes som za to nesmierne vďačný.

Náhoda mi „priviala“ do flotily jednu kolegyňu, ktorej som jedného dňa v neskorý večer pridelil služobné auto. Pamätám si to ako dnes, že mala bolesti chrbta, a tak som sa jej ponúkol, že jej auto osobne priveziem a pridelím. Vtedy som ani len netušil,  že si v podzemnej garáži sadám do auta s mojou budúcou manželkou. :)

Našu spoločnú „fúziu“ sme spečatili v roku 2017 a aby tých „prepojení“ nebolo málo, tak sa nám narodila krásna dcérka. Ako ináč, v znamení LEVA. :)

... a tento bohatý Generali príbeh má naďalej pokračovanie, v súkromí ako aj na pracovisku.

A za všetky tieto chvíle, ktoré mi priniesol život, som nesmierne vďačný!