Generali è più di un lavoro per me!

Damian Krawczyk da Generali Towarzystwo Ubezpieczen S.A.
Ciao,

Voglio condividere con voi la mia storia e quindi apprezzare i tanti momenti e momenti positivi. Con Generali ho capito che potevo avere un impatto. La mia avventura con Generali è iniziata all'inizio dei miei studi. Subito dopo la scuola secondaria ho fatto domanda alle Generali. Quando mi presentai all'intervista, venne fuori che sarebbe stata condotta da Tom Anuszkiewicz, una persona che associavo all'università in cui studiavo all'epoca. Sono rimasta positivamente sorpresa, e ancora di più quando mi è stato offerto il lavoro.

Per natura sono aperta, positiva nei confronti delle persone, amo avere contatti con gli altri, parlare, ridere, aiutare e sostenere. Perfetto, mi sono trovato nel team di Service Desk. Anche se all'inizio non mi era stato insegnato il lavoro d'ufficio e molte cose erano nuove per me, ogni giorno che passavo, ogni piccolo e più successo ho imparato. Dopo alcuni anni, posso tranquillamente dire che Generali per me è più di un lavoro. Posso fare quello che mi piace, e ho un sacco di amiche e colleghi fantastici qui. Qui ho anche incontrato il mio amico Janek.

Sono estremamente felice di aver incontrato anche Sylwia Olejniczak - il mio capo, dal Team precedente - sul mio cammino. Posso tranquillamente dire che Sylvia mi ha cambiato la vita. Mi ha aperto la mente su molte cose, mi ha mostrato che se credo in me stessa e ho un'idea di me stessa, posso fare tutto! Grazie a lei ho imparato che molto dipende da me, che se decido qualcosa per me stesso, non ci sono limiti, che il cambiamento è meglio iniziarlo con me stesso. Sebbene si verifichino situazioni difficili e impegnative, vale la pena di reagire positivamente. Sono molto grato a Sylwia per ogni parola e consiglio - grazie a lei posso continuare a svilupparmi - anche se già in un Team completamente diverso.

Da qualche mese ho iniziato la mia avventura con la programmazione. Al Team Michal Kuczkowski non solo sono stato accolto calorosamente, ma mi sono trovato perfettamente a casa in un luogo per me nuovo. Sono sicuro che qui potrò imparare molto. Generali è il mio posto! Con un'atmosfera familiare, un'atmosfera cool, una buona energia, un posto dove posso divertirmi lavorando con gli altri.

Generali è un posto importante nella mia vita. Felice di essere qui!

Damian

Generali to dla mnie coś więcej niż praca!

Hej,

chcę z Wami podzielić się moją historią i tym samym docenić wiele pozytywnych chwil i momentów. Generali to miejsce, w którym zrozumiałem, że mogę mieć wpływ. Moja przygoda z Generali zaczęła się na początku studiów. Zaraz po szkole średniej zaaplikowałem do Generali. Gdy przyszedłem na rozmowę rekrutacyjną, okazało się, że będzie ją prowadził Tomek Anuszkiewicz - osoba, którą skojarzyłem z mojej uczelni na której w tamtym momencie studiowałem. Byłem pozytywnie zaskoczony, a jeszcze gdy otrzymałem propozycję pracy.

Z natury jestem otwarty, pozytywnie nastawiony do ludzi, uwielbiam mieć kontakt z innymi, rozmawiać, śmiać się, pomagać i wspierać. Idealnie więc odnalazłem się w Zespole Service Desk. Choć początkowo nie byłem nauczony pracy biurowej i wiele rzeczy było dla mnie nowych, z każdym dniem, popełnionym błędem, drobnymi i większym sukcesem uczyłem się. Po kilku latach śmiało mogę powiedzieć, że Generali to dla mnie coś więcej niż praca. Mogę robić to co lubię i mam tutaj wiele super koleżanek i kolegów. W tym miejscu poznałem też swojego przyjaciela Janka.

Niezwykle cieszę się, że na swojej drodze spotkałem też Sylwię Olejniczak - moją szefową, z poprzedniego Zespołu. Śmiało mogę powiedzieć, że Sylwia odmieniła moje życie. Otworzyła mi głowę na wiele spraw, pokazała, że jak wierzę w siebie i mam pomysł na siebie - mogę wszystko! Dzięki niej nauczyłem się tego, że wiele ode mnie zależy, że jak sobie coś postanowię, to nie ma żadnych ograniczeń, że zmianę najlepiej zacząć od siebie. I choć zdarzają się trudne, wymagające sytuacje, to warto na nie pozytywnie reagować. Jestem Sylwii mega wdzięczny za każde słowo i wskazówkę - dzięki niej mogę nadal się rozwijać - choć już w zupełnie innym Zespole.

Od kilku miesięcy zacząłem swoją przygodę z programowaniem. W Zespole Michała Kuczkowskiego nie tylko zostałem ciepło przyjęty, ale też doskonale się odnalazłem w nowym dla siebie miejscu. Jestem pewien, że wiele będę mógł się tutaj nauczyć. Generali to moje miejsce! Z rodzinną atmosferą, fajnym klimatem, dobrą energią, miejsce w którym współpracując z innymi mogę bawić pracą.

Generali jest ważnym miejscem w moim życiu. Cieszę się, że tu jestem!

Damian