Generali è per me un'azienda di persone per le persone

Andrea Leskovská da Generali Poistovna a.s.
Ho lavorato nel settore assicurativo per quasi tutta la mia vita, ed è un settore che è stato il mio mestiere del cuore J. È un settore che offre un'opportunità unica di avere un impatto sulla vita dei nostri clienti. Siamo al loro fianco quando ne hanno più bisogno e rendiamo loro più facile superare anche le situazioni più difficili. Lavorare in una compagnia assicurativa nel 2021 significa risolvere le sfide quotidiane: come essere presenti per i nostri clienti sempre e ovunque, come semplificare le loro interazioni con noi, come offrire loro soluzioni su misura. Semplicemente, come essere il loro partner per tutta la vita.

Ma per essere il partner per tutta la vita dei nostri clienti, dobbiamo innanzitutto iniziare a casa nostra. Sono convinta che un partner a vita non riguardi solo i clienti, ma soprattutto noi, i dipendenti. Ognuno di noi fa parte di un tutto. Siamo interconnessi e interdipendenti. Pertanto, se vogliamo essere un partner per i nostri clienti, nel bene e nel male, dobbiamo esserlo anche tra di noi.

Nel 2017 sono entrato in Generali dopo molti anni di esperienza con il più grande player del mercato. Sono arrivato in un'azienda diversa, più piccola, più flessibile, più dinamica, che proprio in quel periodo aveva deciso di cambiare la propria cultura aziendale e di lavorare intensamente sul rapporto azienda-dipendente. Se mi chiedeste qual è stata la mia sfida lavorativa più grande, sarebbe quest'area: lavorare per migliorare le relazioni e l'atmosfera non solo nel mio resort, ma in tutta l'azienda. Devo ammettere che questo viaggio non è stato facile perché, siamo onesti, il lavoro con le persone è probabilmente il più impegnativo. Soprattutto se si tratta di un compito "collaterale" rispetto all'esecuzione dei piani e al raggiungimento dei risultati.

In un tempo relativamente breve siamo riusciti a fare molta strada. Tuttavia, non è stato facile. Abbiamo dovuto affrontare numerose difficoltà e ostacoli, ma sono ancora più orgogliosa dei risultati raggiunti. Insieme, siamo riusciti a migliorare le relazioni e la comunicazione e a creare un ambiente in cui le persone non solo si sentano a proprio agio, ma possano fidarsi l'una dell'altra. Il cambiamento si fa sentire non solo quando si lavora su progetti aziendali, ma anche in aree che non sono principalmente di lavoro. Fortunatamente, questa non è solo la mia impressione personale, ma anche i dati del nostro Grand Employee Survey, che ha dimostrato che il punteggio del nostro resort è migliorato in 13 categorie fino a un numero a due cifre! Nelle altre sei categorie la variazione è stata di una cifra, ma siamo migliorati rispetto al 2017. Sono stato molto soddisfatto di questi risultati, ma la più grande ricompensa per me è stata il sincero feedback personale dei miei colleghi. Mi ha ripagato molte volte per tutta l'energia e l'impegno profuso. Convincere le persone che il vostro interesse e il vostro rispetto sono autentici, che possono fidarsi di voi e che sono importanti per voi è una sfida. Richiede pazienza, persistenza, contatto personale e coerenza. Non arrendersi di fronte a parziali fallimenti e cercare di aprire sempre nuove porte chiuse.

Grazie a tutti i miei colleghi per essere presenti, perché sono loro che danno il giusto significato a ciò che faccio.❤ Per me Generali è una compagnia sulle persone e per le persone.

Generali je pre mňa firmou o ľuďoch a pre ľudí

V poisťovníctve pracujem takmer celý svoj život a toto odvetvie je mojou srdcovou záležitosťou . Je to oblasť, ktorá poskytuje unikátnu možnosť ovplyvniť životy našich klientov. Stojíme pri nich vtedy, keď to najviac potrebujú a aj tie najnáročnejšie situácie dokážu vďaka nám ľahšie prekonať. Práca v poisťovni v roku 2021 je o každodennom riešení toho, ako tu byť pre našich klientov kedykoľvek a kdekoľvek, ako zjednodušovať ich interakcie s nami, ako im prinášať riešenia šité na mieru. Jednoducho, ako byť ich celoživotným partnerom.

Aby sme však mohli byť celoživotným partnerom našich klientov, musíme začať najskôr u nás doma. Som presvedčená, že celoživotný partner nie je len o klientoch, ale v prvom rade o nás – zamestnancoch. Každý jeden z nás tvorí súčasť jedného celku. Sme navzájom prepojení a na sebe závislí. Preto, ak chceme byť pre našich klientov partnerom v dobrom i v zlom, musíme byť takým istým partnerom aj sebe navzájom.

V roku 2017 som do Generali prišla po prechádzajúcej dlhoročnej skúsenosti u najväčšieho hráča na trhu. Prišla som do firmy, ktorá bola iná – menšia, pružnejšia, dynamickejšia, ktorá sa práve v tom čase rozhodla, že ide meniť svoju firemnú kultúru a intenzívne pracovať na vzťahu firma – zamestnanci.  Ak by ste sa ma opýtali, čo bolo mojou najväčšou pracovnou výzvou, bola to práve táto oblasť – pracovať na zlepšení vzťahov a atmosféry nielen na mojom rezorte, ale aj naprieč celou firmou.  Musím priznať, že táto cesta nebola jednoduchá, pretože, povedzme si úprimne, práca s ľuďmi je azda tou najnáročnejšou. Najmä, ak je to taká „vedľajšia“ úloha popri plnení plánov a dosahovaní výsledkov.

Za pomerne krátky čas sa nám podarilo prejsť veľký kus cesty. Nebolo to však jednoduché. Museli sme sa popasovať s viacerými úskaliami a prekážkami, ale o to viac som na dosiahnuté výsledky hrdá. Spoločne sa nám podarilo zlepšiť vzťahy a komunikáciu a vytvoriť prostredie, kde sa ľudia nielen dobre cítia, ale môžu si dôverovať a jeden na druhého spoľahnúť. Zmena je cítiť nielen pri práci na firemných projektoch, ale aj v oblastiach, ktoré nie sú primárne pracovné. Našťastie to nie je len môj osobný dojem, ale stoja za tým aj čísla z nášho Veľkého zamestnaneckého prieskumu, ktorý ukázal, že skóre nášho rezortu sa zlepšilo v 13 kategóriách až o dvojciferné číslo! V ďalších 6 kategóriách bol posun jednociferný, no všade sme sa v porovnaní s rokom 2017 zlepšili. Tieto výsledky ma veľmi potešili, avšak najväčšou odmenou bola pre mňa úprimná osobná spätná väzba od mojich kolegov. Tá mi mnohonásobne vrátila všetku energiu a úsilie, ktoré som vynaložila. Presvedčiť ľudí o tom, že váš záujem a rešpekt sú úprimné, že vám môžu dôverovať a že sú pre vás dôležití, je náročné. Vyžaduje si to trpezlivosť, vytrvalosť, osobný kontakt a konzistentnosť. Nevzdávať sa pri čiastkových neúspechoch a pokúšať sa znovu a znovu otvárať zatvorené dvere.

Ďakujem všetkým mojím kolegom za to, že sú, pretože práve oni dávajú ten správny zmysel tomu, čo robím.❤ Generali je pre mňa firmou o ľuďoch a pre ľudí.