La mia vita Generali :)

Iwona Nawłatyna da Generali Zycie Towarzystwo Ubezpieczen S.A.
Salve, mi chiamo Iwona, ho avuto il piacere di lavorare in Generali negli ultimi 7 anni e di gestire un meraviglioso team di Life Benefits Service.

E come è iniziata ....

Nel 2014 ho iniziato come specialista nel reparto sinistri auto, poi ho deciso di approfondire le mie conoscenze nel team sinistri property. La crescita personale all'interno dell'azienda era una priorità per me, quindi ho accettato la sfida e, grazie all'opportunità di crescere come Manager, ho deciso di partecipare al reclutamento per questa posizione e creare il mio team. Ha funzionato. Questo è stato il mio primo grande successo. D'altra parte, costruire un team da zero è stata una sfida enorme, in cui il rischio e l'incertezza mi hanno accompagnato ogni giorno. 15 nuovi membri del personale, personalità diverse e le domande che sorgono: riusciremo a organizzare il lavoro comune in modo da non deludere i nostri clienti e i colleghi degli altri dipartimenti? Ora so di aver superato l'esame. In primo luogo, ciò è dimostrato dai ringraziamenti dei clienti soddisfatti, che si esprimono anche in un elevato NPS. In secondo luogo, il risultato del sondaggio sull'impegno nel mio team è stato del 93% nel 2019. Terzo, ma non meno importante, è la gratitudine dei dipendenti della compagnia, le loro parole calorose, per aver sempre potuto contare su di me.

Il mio giorno più bello in Generali? - Ce ne sono stati molti e spero di averne ancora: ogni successo del mio team, ogni cliente soddisfatto, gli incontri con i dipendenti e la collaborazione con loro, ogni apprezzamento del mio lavoro è davvero motivante e fa sì che il sorriso non scompaia mai dal mio volto :)

Il progetto di cui sono più orgoglioso è quello di robotizzazione dei processi di loss adjustment. L'idea è nata abbastanza rapidamente: era il secondo robot del mio reparto e sapevo che valeva la pena automatizzare i processi. Pochi calcoli, una presentazione dell'idea davanti a una stimata giuria e sono riuscito a creare il mio robot che supporta il lavoro quotidiano del mio team. A questo proposito desidero ringraziare Andrea Hodina di Generali in Romania, con il quale abbiamo tracciato il processo in tre giorni e poi messo a punto le questioni tecniche con la società cooperante. L'intero progetto è stato condotto in inglese, il che mi ha dato molta soddisfazione ma è stato anche una sfida enorme in quel momento.

Come l'anima di un atleta - prendere rischi, sfide difficili e combattere il fair play è qualcosa che mi permette di migliorare costantemente le mie capacità. E così un giorno ho ricordato la battaglia sul campo, partecipando al torneo di pallavolo organizzato dal Loss Adjustment Department. A tutt'oggi ricordo la piena mobilitazione dei miei collaboratori e l'atteggiamento positivo nei confronti della competizione sportiva.

A volte mi capita di dover affrontare situazioni difficili, ma grazie ai numerosi collaboratori, su cui posso sempre contare, riusciamo insieme a trovare le soluzioni migliori.

Lavorando in Generali ho conosciuto molte personalità diverse e spero di continuare a costruire relazioni commerciali e private con persone meravigliose come voi. Ps. È bello avere dei veri amici intorno a sé :)

It's My Generali Life :)

Witajcie, mam na imię Iwona, od 7 lat mam przyjemność pracować w Generali i zarządzać Wspaniałym Zespołem Obsługi Świadczeń Życiowych.

A jak to się zaczęło ....

W 2014 roku rozpoczęłam pracę jako Specjalista w Dziale Szkód Komunikacyjnych, następnie postanowiłam pogłębiać swoją wiedzę w Zespole Szkód Majątkowych. Rozwój osobisty w firmie był dla mnie priorytetem dlatego podjęłam wyzwanie i dzięki możliwości rozwoju jako Manager zdecydowałam się wziąć udział w rekrutacji na to stanowisko i stworzyć własny Zespół. Udało się. To był mój pierwszy duży sukces. Z drugiej strony budowanie zespołu od podstaw było ogromnym wyzwaniem, w którym ryzyko i niepewność towarzyszyło mi każdego dnia. 15 nowych pracowników, różnych osobowości i pojawiające się pytania - czy zorganizujemy wspólną pracę tak, by nie zawieźć naszych Klientów i Współpracowników z innych Departamentów? Teraz wiem, że zdałam ten egzamin. Po pierwsze dowodem tego są podziękowania od zadowolonych Klientów, nie tylko wyrażone w wysokim wskaźniku NPS. Po drugie wynik badania zaangażowania w moim zespole wyniósł 93% w 2019r. Po trzecie, ale nie mniej ważne, to wdzięczność pracowników firmy, ich ciepłe słowa, za to, że zawsze mogą na mnie liczyć.

Mój najlepszy dzień w Generali? - Było ich wiele i liczę na więcej: każdy sukces mojego Zespołu, każdy zadowolony Klient, spotkania z pracownikami i współpraca z nimi, wszelkie docenienie mojej pracy to naprawdę motywuje i sprawia, że uśmiech nie znika z mojej twarzy :)

Projekt, z którego jestem najbardziej dumna to projekt robotyzacji procesów w likwidacji szkód. Pomysł narodził się dość szybko - był to drugi robot w moim Dziale, wiedziałam, że warto automatyzować procesy. Kilka obliczeń, prezentacja pomysłu przed zacnym Jury i udało mi się stworzyć własnego robota, który wspiera codzienną pracę mojego Zespołu. Chcę w tym miejscu podziękować Andrei Hodina z Generali z Rumunii, z którym w trzy dni stworzyliśmy mapę procesu, dopracowując następnie kwestie techniczne z firmą współpracującą. Cały projekt był prowadzony w języku angielskim, co sprawiło mi dużo satysfakcji ale i było ogromnym wyzwaniem w tamtym czasie.

Jako dusza sportowca - podejmowanie ryzyka, trudne wyzwania i walka fair play to coś co pozwala mi na ciągłe doskonalenie moich umiejętności. I tak pewnego dnia przypomniałam sobie walkę na boisku, biorąc udział w Turnieju Piłki Siatkowej, zorganizowanego przez Departament Likwidacji Szkód. Do dziś pamiętam tą pełną mobilizację współpracowników i pozytywne nastawienie na sportową rywalizację.

Czasami zdarzają się trudne sytuacje, z którymi muszę się zmierzyć lecz dzięki licznemu wsparciu współpracowników, na których zawsze mogę liczyć, wspólnie udaje nam się wypracować najlepsze rozwiązania.

Pracując w Generali poznałam wiele różnych osobowości i mam nadzieję na dalsze budowanie relacji biznesowych oraz prywatnych z tak wspaniałymi ludźmi jakimi jesteście. Ps. Dobrze jest mieć prawdziwych przyjaciół wokół siebie :)